Mimari Özellikler

Yapı faklı dönemlerde geçirdiği büyük inşa ve restorasyon çalışmalarından sonra bugünkü şeklini almıştır.

Mimari Özellikleri Fotoğraf 02

Dışarıdan bakıldığında taş ve tuğla duvarları ile sade bir yapı gibi görünen Kariye Camii, içerisindeki mozaik dekoratif öğeler ile güçlendirilmiş bir sanat eseridir.

Yapı faklı dönemlerde geçirdiği büyük inşa ve restorasyon çalışmalarından sonra bugünkü şeklini almıştır.

Günümüze gelen Kariye’nin kubbesinin sadece kasnağı orijinaldir. Yıkılan kubbe ahşaptan yapılmış ve üzeri alçı ile kaplanmıştır. Onikinci yüzyıl naos planı, ondördüncü yüzyılda değiştirilmemiş, aynı biçimi korunmuştur. Kubbenin yüksek kasnağı, dört adet paye ile taşınan ve planın kollarını oluşturan dört kısa beşik tonozun üzerindedir. Bu yüksek kasnak, onaltı uzun pencere ile iç mekana ışık sağlar.

Kariye beş ana mimari birimden oluşur. Dış Narteks, İç Narteks, Naos, kuzey taraftaki iki katlı ek yapı ve güney taraftaki parekklesion.

Naousun doğu ucunda, bir bema vardır. Bema’nın iki tarafında kubbeli pastophorion odaları bulunur. Naosun ana girişi, iç narteksten açılan ortadaki büyük portalden ve güney tarafında karşılığı olmayan, kuzeydeki daha küçük bir kapıdandır. Bemanın iki tarafındaki pastophorion odalarından kuzey tarafındaki oda doğrudan bemaya açılırken, güneydeki oda güneydeki parekklesion’a açılmaktadır. Naosun güney tarafında, naousu parekklesiona bağlayan bir koridor vardır.

Naous’un kuzey tarafına bitişik bulunan iki katlı ek yapının her katında beşik tonozlu uzunlamasına odalar vardır. Bu odalardan üst kattaki 2.97m x 9.97m, alt kattaki oda 2.99m x 10.14 m ölçülerinde bir geçiş kolidorudur.

İç narteks naos’un batı tarafında yer alır ve eşit boyutlarda olmayan dört adet mekan biriminden oluşur. Güney ve kuzey taraftaki birimler kubbe ile örtülüyken, diğerleri tonoz örtülüdür. İç nartekse giriş, batı tarafından, dış narteksten açılan büyükçe bir merkezi kapıdandır.

Dış narteks, iç narteksin batı tarafından birbirine eşit büyüklükte olmayan beş, güney tarafında ise, ek şapelle birleşen ve iç narteksi de güneyden çevreleyen, iki büyükçe mekan biriminden oluşmaktadır. Bu mekan birimleri de tonozla örtülüdür.

Yapıda, dördü parekklesionda, biri iç narteksin kuzey duvarında, üçü de dış narteksin batı duvarında olmak üzere toplam sekiz mezar arkosolyumu bulunur.

Parekklesion ondördüncü yüzyılda yapılmıştır ve naosun güney tarafına bitişiktir. Tek nefli uzunlamasına dikdörtgen planı doğrudan narteksin bir devamı gibi görülmektedir. Parekklesion, kare planlı ve aynı büyüklükteki bitişik iki mekan birimi ile, genişliği neredeyse nefle aynı olan bir bema bölümünden oluşmaktadır.

İç mekanda, bir mimari bütünlük vardır. Biri doğu tarafında, biri ortada ve üçüncüsü de batı tarafındaki üç kemer ve bu kemerlerin uzantısı olarak duvarlardan hafif taşkınlık yaparak yere kadar inen pilasterlerle birbirinden ayrılan apsis ile doğu ve batı mekan birimleri ne işlevsel ne de görsel olarak bu mekan bütünlüğünü bozmaz

Dış narteks

A1 | Yusuf’un Rüyası ve Beytüllahim’e yolculuk
A2 | Nüfus Sayımı için Kayıt
A3 | İsa’nın Doğumu
A4 | Üç Müneccim Kral
A5 | Herodes’in Araştırma Yapması
A6 | Üç Müneccim Kralın Ülkelerine Geri Dönmesi
A7 | Kutsal Ailenin Mısır’a Kaçması
A8 | Masumların Katliamı
A9 | Katliamın Devam Etmesi
A10 | Annelerin Yası
A11 | Mısır’dan Nasıra’ya Dönüş
A12 | Elizabeth’in Katliamdan Kaçışı
A13 | Fısıh Bayramında Kudüs’ü Ziyaret
A14 | Vaftizci Yahya’nın İsa’ya Tanıklık Etmesi
A15 | İsa’nın Günaha Davet Edilmesi
A16 | Pantokrator İsa
A17 | Blakhernitissa Meryem’i
A18 | Kana Mucizesi
A19 | Ekmeklerin Çoğaltılması
A20 | İsa’nın Cüzzamlı Hastayı İyileştirmesi
A21 | İsa’nın Kefernahumlu Felçli Hastayı İyileştirmesi
A22 | İsa’nın Beytsayda Havuzunda Felçli Hastayı İyileştirmesi
A23 | Samiriyeli Kadın
A24 | İsa’nın Zakkay’ı Çağırması

İç narteks

B1 | Meryem’in Ataları
B2 | Zekeriya’nın Sunuları Reddetmesi
B3 | Yoahim’in Dağa Gitmesi
B4 | Anna’ya Müjde
B5 | Yoahim ve Anna’nın Altın Kapıda  buluşması
B6 | Meryem’in Doğumu Sahnesi
B7 | Meryem’in Yedi Adımı
B8 | Anne ve Babasının Kucağında Meryem
B9 | Meryem’ in Tapınaktaki Rahipler Tarafından Kutsanması
B10 | Meryem’in Mabede Takdimi
B11 | Meryem’ in Cebrail Tarafından Beslenmesi
B12 | Meryem’in Yün Çileyi Alışı
B13 | Meryem’in Evleneceği Erkeğin Seçilmesi
B14 | Meryem’in Yusuf’a Emanet Edilmesi
B15 | Meryem’in Yusuf’un Himayesine Girmesi
B16 | Meryem’e müjde
B17 | Meryem’in evden ayrılan Yusuf’la vedalaşması
B18 | İsa’nın Ataları
B19 | Deesis Kompozisyonu
B20 | Metokithes’in Kariye Maketini İsa’ya Sunması
B21 | Aziz Petrus
B22 | Aziz Pavlus
B23 | İsa’nın Petrus’un Kayınvalidesini İyileştirmesi
B24 | İsa’nın Kanaması Olan Kadını İyileştirmesi
B25 | İsa’nın Kolu Kurumuş Adamı İyileştirmesi
B26 | İsa’nın Cüzzamlı Hastayı İyileştirmesi
B27 | İsa’nın Sağır ve Dilsiz Adamı İyileştirmesi
B28 | İsa’nın Hastaları İyileştirmesi
B29 | İsa’nın İki Kör Adamı İyileştirmesi

Naos bölümü
Parreklesion

D1 | Anastasis
D2 | Doğu Kilisesi Azizleri
D3 | SonYargı
D4 | Göklerin Dürülüşü
D5 | Başmelek Mikhael
D6 | Dul Kadının Oğlunun Dirilişi
D7 | Jairus’un Kızının Dirilişi
D8 | Eleoussa Meryem’i
D9 | Kutsal Ahit Sandığının Taşınması
D10 | Kara ve Denizlerin Ölüleri Geri Vermesi  
D11 | İbrahim Peygamber ve Dilenci Lazarus
D12 | Cehennemdeki Zengin Adam
D13 | Musa ve Yanan Çalı
D14 | Kutsal Eşyaların Taşınması
D15 | Seçilmişlerin Cennete Girmesi
D16 | Süleyman ve İsrailoğulları
D17 | Meryem ve Çocuk İsa
D18 | Yakup’un Rüyası
D19 | Günahkarların Azabı
D20 | Ahit Sandığı’nın Tapınağa Yerleştirilmesi
D21 | Harun ve Oğulları
D22 | Asurluları Öldüren Melek
D23 | Doğruların Ruhlarının Kutsanması
D24 | Melkisedek

Annex
Prothesis
Diakonikon
Bema